DSC07429.JPG

DSC07575.JPG

文章標籤

RuBy貓 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

DSC07883.JPG

DSC07597.JPG

文章標籤

RuBy貓 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

DSC06461.JPG

DSC06438.JPG

文章標籤

RuBy貓 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

timeline_20170830_235413.jpg

//終於熬過不能透露的五個月了//,我們的寶貝加入我們的生活嘍

文章標籤

RuBy貓 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC05652.JPG

DSC05181.JPG

文章標籤

RuBy貓 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

文章用_171103_0029.jpg

 

文章標籤

RuBy貓 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC_1268.JPG

DSC04543.JPG

文章標籤

RuBy貓 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

DSC_1166.JPG

DSC_1151.JPG

文章標籤

RuBy貓 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

DSC09365.JPG

DSC09587.JPG

文章標籤

RuBy貓 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

DSC_0810.JPG

文章用_170829_0005.jpg

文章標籤

RuBy貓 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

DSC09088.JPG

今日!!就是露比貓的溫ㄤ大變身t_14da2cbb4f2a46.gif

文章標籤

RuBy貓 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

DSC08130.JPG

DSC08220.JPG

文章標籤

RuBy貓 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC_1149.JPG

DSC08566.JPG

文章標籤

RuBy貓 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC07864.JPG

DSC07911.JPG

文章標籤

RuBy貓 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC06496.JPG

DSC06671.JPG

文章標籤

RuBy貓 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

DSC07696.JPG

DSC07632.JPG

RuBy貓 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

DSC06828.JPG

DSC06845.JPG

文章標籤

RuBy貓 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

DSC_1155.JPG

DSC_1166.JPG

文章標籤

RuBy貓 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

DSC06335.JPG

DSC06325.JPG

文章標籤

RuBy貓 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC_0761.JPG

DSC_0800.JPG

文章標籤

RuBy貓 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()